Bulunduğunuz sayfa: Dernek / Tüzük
Türkçe
English
13-11-2018

1 Kasım 2012

TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı, “Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği“dir. Dernek merkezi Ankara’dır.

MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında bilimsel gelişmelere katkı sağlamak, insanların bu alanda yüksek standartlarda sağlık hizmeti alması için çalışmalar yapmak, meslektaşlar arasında dayanışmayı, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir.

MADDE 3 – ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI

Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışma konularında faaliyette bulunur:

a) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık alanı kapsamında bulunan bütün konularda bilimsel çalışmaları özendirmek, bilgi alışverişinin sürekli ve güncel olmasını sağlamak için; bilimsel toplantılar, kongre, sempozyum, panel, konferanslar ve kurs gibi eğitim etkinlikleri düzenlemek,

b) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitiminin uluslar arası standartlara uygun olarak verilmesini sağlamak için; modern tıp eğitimi yöntemlerinden yararlanarak uzmanlık eğitimine ilişkin programlar hazırlamak, eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak, yapılan çalışmaları değerlendirmek,

c) Ülkemizin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanına olan gereksinimini dikkate alarak bu alandaki insan gücünün belirlenmesi ve planlanması için çalışmalar yapmak,

d) Sürekli tıp eğitimi ve mesleki gelişime ilişkin dernek politikalarını belirlemek ve uygulamak,

e) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi hekimlerinin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi için yerli ve yabancı burslar sağlamak, ödüller vermek.

f) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uygulamaları konusundaki etik değerleri ve mesleki sorumlulukları tanımlamak, üyelerini bilgilendirmek ve kuralların uygulanmasını sağlamak,

g) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin gelişimi ve uygulamalar konusunda ülkemize ait verileri toplamak, tedavi yaklaşımlarının standartlarını belirlemek,

h) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman hekimlerinin karşılaştıkları mesleki sorunların çözümü için çalışmalar yapmak,

ı) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık alanına ilişkin konulardaki bilgi ve deneyimi en üst düzeyde tutabilmek, edinilen deneyimleri aktarabilmek için uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmak, diğer ulusal ve uluslararası derneklerle ilişki kurup gerektiğinde bu derneklere üye olmak,

j) Derneğin mali kaynaklarını arttırıcı yöntemler geliştirmek, bunun için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

k) Derneğin amaçları doğrultusunda, sağlık kuruluşu açmak, vakıf kurmak,

l) ilgili kişi ve kurumlar nezdinde başvuru ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde hukuksal yollara başvurmak.

MADDE 4 – KURUCULAR

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği aşağıda ismi belirtilen kişiler tarafından, 1961 yılında kurulmuştur.

Dr.Necdet ALBAY -Çene Cerrahisi Uzmanı

Dr.Şekip AKPINAR -Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı

Dr.Cihat BORÇBAKAN -Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Prof.

Dr.Emin BURAT -K.K.B. Uzmanı, Prof.

Dr.Mustafa ENGİN -Çene Cerrahisi Uzmanı, General (E)

Dr.Hilmi GÜRSEL -Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı,

Dr.Muhittin ÜLKER -Genel Cerrahi Uzmanı, Prof.,

Dr.Hüsnü GÖKSEL -Genel Cerrahi Uzmanı, Prof.,

Dr.Sefa KARATAY -K.B.B. Uzmanı, Prof.,

Dr.Halit Ziya KONURALP -Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Prof.,

Dr.Erdoğan KONUK -K.B.B. Uzmanı, Doç.,

Dr.Şekür ÖKTEN -Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı,

Dr.Atilla OYMAK -Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı,

Dr.Ali URAS -Genel Cerrahi Uzmanı, Prof.,

Dr.Rıfat YETKİN -Plastik Cerrahi Uzmanı,

MADDE 5 – ÜYELİK ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ

Dernek üyeliği için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslara göre fiil ehliyetine sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır.

A) Asil Üyelik

Türkiye'de geçerli Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık diplomasına sahip olup Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden kişiler derneğe asil üye olma hakkına sahiptirler. Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabul edilebilmesi için ayrıca Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması gereklidir.

Bu şartları taşıyan bir kişinin asil üyeliğe kabul edilebilmesi için yönetim kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunması; bu başvuruya derneğin iki asil üyesi tarafından yazılan teklif ve referans metninin, başvuruda bulunan kişinin özgeçmişinin ve yayın listesinin, varsa uzmanlık tezinin eklenmesi zorunludur. Başvuruda bulunan kişinin Türk vatandaşı olmaması durumunda bu maddede sayılan belgelerin yanı sıra Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduğunu gösteren belgeleri de eklemesi gereklidir.

Asil üyelik başvurusu, yönetim kurulu tarafından incelenerek en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Başvurunun kabul edilebilmesi için yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması şarttır. Başvurunun sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik defterine kaydedilir

B) Onursal Üyelik

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bilim ve sanatına önemli katkıları olan kişilere “Onursal Üye” unvanı verilebilir.

Bir kişiye onursal üye unvanı verilebilmesi için derneğin iki asil üyesi tarafından aday gösterilerek önerilmiş olması gereklidir. Öneri, yazılı olarak yönetim kuruluna sunulur. Bu öneri metninde, önerilen kişinin hangi nedenlerle onursal üyeliğe aday gösterildiğinin açıklanması zorunludur. Önerinin yönetim kurulu tarafından uygun bulunması durumunda konu, yapılacak ilk genel kurul gündemine konulur. Öneride bulunulan kişinin onursal üyeliğe kabul edilebilmesi için genel kurulda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması şarttır.

MADDE 6 – ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Asil üyelerin derneğin yönetimine ve tüm faaliyetlerine katılma hakkı vardır. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Asil üyeler, derneğin bilimsel yayın organı olan Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi ile Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Bülteni’ni ücretsiz alırlar.

Onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakkı yoktur. Ancak bu üyeler; dernek Genel Kurul toplantılarına katılabilir, tartışmalarda yer alabilir, önerilerde bulunabilir, çalışma gruplarında ve komitelerde görev alabilirler.

Hiçbir dernek üyesi; dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

MADDE 7 – ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Her üye, derneğin amaç ve ilkelerine, meslek etiği kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür.

Üyeler, miktarı Genel Kurul tarafından belirlenen üyelik aidatını zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdürler. Onursal üyeler ve 75 yaşını dolduran üyeler aidat vermek zorunda değildir.

MADDE 8 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

A.Üyelikten Çıkma (İstifa)

Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

B.Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu durumda kişinin üyeliğinin sona erdiği Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınır. Bu karar, üyeye yazılı olarak bildirilir.

C.Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren nedenler genel olarak şunlardır;

a) Derneğin etik ilke ve çalışmalarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,

b) Dernek amaçlarına aykırı veya dernek çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmak,

c) İki yıl üst üste dernek aidatı ödememiş olmak.

Dernek üyeliğinden çıkarma kararları, Etik Kurul’un talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Çıkarma kararı ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarma kararına karşı ilgili üye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Kurula itiraz edebilir. İtirazların yapılacak ilk Genel Kurul gündemine konulması zorunludur. Üyelikten çıkarma kararına karşı süresi içinde itiraz edilmemesi veya Genel Kurulun itirazın reddine karar vermesi halinde çıkarma kararı kesinleşir.

MADDE 9 – DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır;

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Etik Kurul

MADDE 10 –GENEL KURUL

A. Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup oy kullanma hakkına sahip asil üyelerinden oluşur. Aşağıda yazılı konular, Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bir sonraki döneme ait mali bütçenin görüşülüp karara bağlanması,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve bu konuda Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınması,

f) Derneğin sağlık kuruluşları açma, vakıf ve iktisadi işletme kurmasına karar verilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

g)Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

h)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

ı)Derneğin feshine karar verilmesi,

i)Üyelikten çıkarılma kararlarına itirazların karara bağlanması,

j)Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenmesi,

k) Mevzuat kurallarında ve dernek tüzüğünde genel kurul tarafından yapılacağı belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

B) Toplanma Zamanı ve Yeri

Genel Kurul, iki yılda bir Ekim ayında olağan; Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5'nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantıları, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı'nın düzenlendiği yerde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun belirlediği başka bir yerde yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantısının, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmasının kararlaştırılması durumunda üyelerin katılımını kolaylaştırmak amacıyla bilimsel toplantının yapıldığı yerin ve tarihin seçilmesi esastır.

C) Toplantıya Çağrı Yöntemi

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Genel Kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

E) Yapılış Yöntemi, Oy Kullanma ve Karar Alma Biçimi.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Dernek organlarının seçimleri gizli oylama ve açık sayım esasına göre yapılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul tarafından dernek organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulunca yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

MADDE 11 –YÖNETİM KURULU

A. Oluşumu

Yönetim Kurulu, derneğin temsil ve yürütme organı olup Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu, Bilimsel İşler ve Plastik Cerrahi Okulu Sekreteri, Dış İlişkiler Sorumlusu, TTB-Tarihçe-Üyelik Sorumlusu ile Basınla İlişkiler Sorumlusu olmak üzere 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluğu görev alanlarıyla sınırlı değildir.

Yönetim Kurul üyeliğine aday olmak isteyen dernek üyeleri, aday olmak istedikleri Yönetim Kurul Üyeliğini belirten bir dilekçe ile önceden Derneğe başvurabilir veya genel kurul esnasında aday olabilir. Başvuru Yönetim Kurulu üyeleri için tanımlanmış 9 görevden yalnızca birine yapılabilir. Yönetim Kurulu adaylığı için yazılı başvuru süresi genel kurul yapılacak yılın 1 Haziran tarihinde başlar ve Eylül Ayının 3. haftasında sona erer. Belirtilen süre içinde aday olmak istediği Yönetim Kurul Üyeliğini bildirir dilekçe ile Derneğe başvuran adayların isimleri aynı yılın Eylül ayının son haftasında internet ortamında ilan edilir. Bu ilandan sonra dilekçe ile yapılan başvurular genel kurul esnasında ilan edilir. Başvurular her aşamada dilekçe dışında elektronik posta ile de yapılabilir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birine aday olup da ikinci sırada oy alan aday, o görevin yedek üyesi olur. Yönetim kurulu üyeliğinde boşalma olması durumunda, boşalan kurul üyeliği için seçilen yedek üye göreve davet edilir. Davet edilen yedek üyenin göreve başlamaması durumunda diğer yedek üyelerden en fazla oy alan üye göreve davet edilir. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri ya da denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

B. Görevleri

a) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b) Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için gereken çalışmaları, görevlendirmeleri, sözleşmeleri, harcamaları, organizasyonları, araştırmaları, yayınları, görüşmeleri, değişiklikleri yapmak veya yapılmasını sağlamak için gerekli kararları almak, davaları açmak,

c) Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d) Derneğin kurul, komisyon, çalışma grupları ile diğer çalışmalarıyla ilgili yönetmelik ve yönergeleri hazırlayarak yürürlüğe koymak.

e) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine ayni haklar tesis ettirmek,

f) Genel Kurulun verdiği görevleri yerine getirmek ve aldığı kararları uygulamak.

g) Bütçenin uygulanmasını sağlamak

h) Üyelik başvurularını incelemek ve üyeliğe ilişkin kararları vermek.

ı) Derneğin stratejisini belirlemek,

j )Gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

l) Olağanüstü sayılabilecek maddi veya manevi yardımda bulunanlar ile dernek çalışmalarında bilimsel katkıda bulunanlara, değerli çalışmalar yapanlara yönetim kurulu tarafından plaket, şükran belgesi, para ödülü, madalya veya burs ya da isim verme şeklinde ödüller vermek.

m)Tüzük değişikliği tekliflerini hazırlamak,

n) Genel Kurul toplantılarının yapılmayacağı yıllarda genel üye toplantıları düzenleyerek derneğin çalışmalarına ilişkin bilgileri üyelerle paylaşmak.

o) Etik Kurul tarafından önerilen yaptırımları karara bağlamak.

ö)Mevzuat kurallarında ve dernek tüzüğünde genel kurul tarafından yapılacağı belirtilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak

C. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Tüzükte ve mevzuat kurallarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

MADDE 12 –DENETİM KURULU ve DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

A. Oluşumu

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçim yapılan genel kurulu izleyen bir ay içerisinde toplanarak kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

Denetim Kurulu üyeliği için aday olanlardan en fazla oy alan adaylar asil üyeliklere, diğer adaylar ise yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Bu kurul üyeliklerinde boşalma olması durumunda en fazla oy alan yedek üye göreve davet edilir.

B. Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, amacı ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

C. Derneğin İç Denetimi

Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından yukarıda belirlenen yöntem ve esaslara göre gerçekleştirilir.

MADDE 13 – ETİK KURUL

A. Oluşumu ve İşbölümü

Etik kurul, genel kurul tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Etik kurul başkan ve üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Etik kurul, seçim yapılan genel kurulu izleyen bir ay içerisinde toplanarak kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçer. Etik kurul başkan ve üyeleri aynı göreve süre sınırlaması olmaksızın yeniden seçilebilirler. Etik kurul üyeliği için aday olanlardan en fazla oy alan adaylar asil üyeliklere, diğer adaylar ise yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Etik kurul üyeliklerinde boşalma olması durumunda, en fazla oy alan yedek üye göreve davet edilir.

B. Görevleri

Etik kurul, yönetim kurulu tarafından aktarılan veya kendiliğinden tespit ettiği Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanına ilişkin etik ilkelere, dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışları, dernek tüzüğü, etik kurallar, hukuksal düzenlemeler çerçevesinde inceleyip değerlendirir ve aldığı kararı yönetim kuruluna bildirir. Etik kurul, yapacağı inceleme sonunda soruşturma konusu fiilin ağırlığına göre sıra gözetmeksizin uyarı, kınama veya dernek üyeliğinden çıkarma veya fiil ile orantılı diğer yaptırımlardan birisinin verilmesini önerebilir. Etik ilkeler, bu ilkelere aykırı davranışlara uygulanacak yaptırımlar ile etik kurulun işleyişine ilişkin kurallar yönetmelikle belirlenir.

C. Toplantı ve Karar Alma Yöntemi.

Etik kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylamada çekimser kalınamaz. Etik kurul tarafından gerekli görülmesi durumunda bilgi edinmek amacıyla ilgililerin toplantıya davet edilmesine karar verilebilir.

MADDE 14 – YAYIN KURULU

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin bilimsel yayın organıdır. Sahibi dernek adına yönetim kurulu başkanıdır. Dergi bir yayın kurulu tarafından yayımlanır. Yayın kurulu, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yayın kurulunun oluşumuna ve işleyişine ilişkin kurallar, yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 15 – ÇALIŞMA GRUPLARI ve ÖZEL KOMITELER

Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, yönetim kurulu tarafından içinde stratejik planlama kurulunun da yer aldığı çalışma grupları ve özel komiteler kurulur. Çalışma grupları sürekli kurullardır. Çalışma grupları ve özel komitelerin oluşumuna ve işleyişine ilişkin kurallar, yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 16 – TEMSİLCİLİK AÇILMASI

Yönetim Kurulu yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde dernek temsilcilikleri açılmasına karar verebilir. Bu amaçla bir veya birden fazla dernek üyesini temsilci olarak atayabilir. Temsilcilerin atanmaları ile görev ve sorumluluklarına ilişkin kurallar yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 17 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

a. Üye aidatları.

b. Bağış ve yardımlar

c. Dernek tarafından düzenlenen toplantı, gezi, eğlence gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,

d. Bilimsel yayınlar ve etkinliklerden (kongre, kurs, seminer vb) elde edilen gelirler,

e. Derneğin malvarlığından elde ettiği gelirler,

f. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği faaliyetlerden elde edilen gelirler,

g. Diğer gelirler

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir ve giderler fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeler, mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanır.

MADDE 18 – AİDAT


Üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidat alınır. Yıllık aidatların ait olduğu yılın Kasım ayının sonuna kadar ödenmesi zorunludur.

Aidat miktarları, saymanın yapacağı yıllık gelir-gider bütçesi çerçevesinde yönetim kurulunun önerisiyle genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurul 2 yıllık dönemin her yılı için farklı miktarlarda aidat ödenmesine karar verebilir.

MADDE 19 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulunun oybirliğiyle alacağı kararıyla borçlanabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek ölçüde borçlanma yapılamaz.

MADDE 20 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılabilir. Tüzük değişikliği teklifleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurulun, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanması gereklidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 21– DEFTER VE KAYITLAR

İlgili mevzuat kurallarında belirtilen defter ve kayıtlar usulüne uygun olarak tutulur. Dernek tarafından tutulması zorunlu defterler, kullanılmaya başlanmadan önce notere veya il dernekler müdürlüğüne onaylatılır.

MADDE 22 – DERNEĞİN FESHİ

Derneğin feshine genel kurul tarafından karar verebilir. Fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurulun, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanması gereklidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshine karar verilebilmesi için gerekli olan karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Derneğin feshi halinde mal varlığı aynı amaç doğrultusunda kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluşa bırakılır.

MADDE 23– HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte düzenlenmemiş konularda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 24- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

İş bu Tüzük daha önce yürürlükte bulunan Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırmıştır.

1 Kasım 2012

Yönetim Kurulu, 2012 seçim sonrası:

Başkan: Dr. İsmail Kuran

Başkan Yardımcısı: Dr. Murat Topalan

Genel Sekreter: Dr. Sühan Ayhan

Bilimsel İşler ve Plastik Okulu: Dr. Reha Yavuzer

Dış İlişkiler: Dr. Derya Özçelik

İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu: Dr. Mustafa Yılmaz

Basın ile İlişkiler Sorumlusu: Dr. Eksal Kargı

Sayman: Dr. Hüseyin Borman

Tarihçe, üyeler ve TTB Sorumlusu: Özay Özkaya